Säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

22.9.1992, säännöt vahvistettu 20.12.2007

 1§ Yhdistyksen nimi on Kunnon Seura ry ja kotipaikka Vantaan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistys on perustettu syyskuun 22. päivänä 1992. Seuran kieli on suomi.

2§ Seuran tarkoituksena on toimia hyvän kristillisen yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsentensä keskuudessa ja edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa.

3§ Tarkoitustaan seura toteuttaa

– tarjoamalla jäsenilleen kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa ja järjestämällä koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia sekä harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
– seuran toiminnan tarkoituksena ei ole hankkia taloudellista etua jäsenilleen.

4§ Toimintaansa varten seura hankkii varjoja järjestämällä myyjäisiä, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistamalla kiinteätä omaisuutta.

5§ Seura voi perustaa rahastoja. Rahastojen säännöt vahvistaa vuosikokous.

6§ Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä.  Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

7§ Jäsen, joka haluaa erota seurasta, voi ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  Jos jäsen ei kahteen vuoteen ole maksanut jäsenmaksuaan, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.

8§ Jäseniltä kerättävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

9§ Seuran vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksen ajan ja paikan päättää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosi- ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoituksena pääkaupunkiseudun alue- tai paikallislehdissä, sähköpostitse tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. kokouksen avaus

b. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

c. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

d. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

e. esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

f. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

g. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

h. vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio

i. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen

   kolme erovuoroista varsinaista jäsentä

j. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

k. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten 11 pykälän

    mukaisesti vierille panemat asiat.

l. kokouksen päättäminen

 
11§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo tarpeelliseksi tai 2 kuukauden kuluessa siitä, kun    10 % seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.  Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.  Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12§ Seuran vuosikokouksesta tai ylimääräisestä kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkistavat tehtävään valitut tarkastajat.

13§ Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa tasan menevissä äänestyksissä kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee sen. Vaadittaessa suoritetaan suljettu lippuäänestys.  Jokaisella jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14§ Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 5 varsinaista jäsentä. Jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus valitsee seuralle rahastonhoitajan seuran jäsenistä.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen jäsenistä sitä halutessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

15§ Hallituksen tehtävänä on erityisesti

– toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
– olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
– suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa
– vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
– vastata seuran kokousten antamista velvoitteista pitää jäsenluetteloa
– hoitaa seuran taloutta
– hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– hyväksyä ja erottaa jäsenet
– valita tarvittaessa ja erottaa seuran mahdolliset palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduistaan
– ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
– luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

16§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on maaliskuun alusta helmikuun loppuun.

17§ Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai kaksi hallituksen määräämää hallituksen jäsentä yhdessä. Näiden henkilöiden on oltava täysi-ikäisiä.

18§ Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran vuosikokous.  Ollakseen pätevä on päätöksen saatava 2/3 enemmistö annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§ Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa annetuista äänistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Jos seura on päätetty purkaa, on varat luovutettava Suomessa toimivalle kristilliselle rekisteröidylle yhdistykselle purkamista päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.  Pesänselvityshenkilöinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.  Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on säädetty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.